Basque Mass Songs

copy-hands-banner2.jpg

Related link: CLICK HERE.

Below are some common Basque language mass songs: KRISTO ERREGERI Kristo Erregeri, Euskaldunek agur! Kristo Erregeri, agur, agur! 1. Nor da egundaino erregerikan Zu Jesusen pare besterik izan Bihotzez dautzugu otoitz errepikan Kristo agur 2. Lurraren gainean manatu nahiz Gerlan bizi dira haurride ainitz Anai-erresuma zuk egizu berriz Kristo agur   Responsorial Song: Aintza zeruan, aintza zeruan, Aintza zeruan Jaunari Eta bakea, eta bakea Lurrean gizoneri (2)   Gospel acclamation: BAI GORA! Bai gora Jaungoikoa All: Bai gora Jaungoikoa Mendez mende badoa Haren amodioa Bai gu maitatu gaitu, gu, Jainko semetu All: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Kanta mundua Jaunari Zoin handizki den ari Baita denetan ageri All: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia   Sing:  Sinesten dut, sinesten dut! We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. Sing:  Sinesten dut, sinesten dut! We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Through him all things were made. Sing:  Sinesten dut, sinesten dut! For us and for our salvation he came down from heaven.  By the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man. Sing:  Sinesten dut, sinesten dut! For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died, and was buried.  On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.  He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. Sing:  Sinesten dut, sinesten dut! We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.  With the Father and the Son he is worshipped and glorified.  He has spoken through the Prophets. Sing:  Sinesten dut, sinesten dut! We believe in one holy catholic and apostolic Church.  We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.  We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Sing:  Sinesten dut, sinesten dut! GURE AITA Gure Aita, zeruetan zirena: saindu izan bedi zure Izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezela lurrean ere. Emaiguzu gaur egun hontako ogia; barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero; eta ez gu tentaldira eraman, bainan ater gaitzazu gaitzetik. Jainkoaren Bildotsa, zuk kentzen  duzu munduko bekatua.  Urrikal, Jauna! (2)Jainkoaren Bildotsa, zuk kentzen duzu munduko bekatua, Emaguzu bakea! Oi mirakulu guziz espantagarria Ogiaren iduriz Jesus estalia Hura dut adoratzen aldare gainean Hura bera dut jaten komunionean 1. Ene begiek Jesus ez dute ikusten Gorputzeko sentzuek ez dute senditzen Bainan duda gabe dut han dela sinesten Fedeak argiturik han dut ezagutzen 2. Jesusek egin zuen azken afaria Janaritzat emanik bere haragia Haragi saindu hura jaten dut nik ere Hura janik uste dut bizi betiere 3. Gurutzefikaturik enetzat hil dena Lorioski pizturik zerurat igana Hura da Sakramendu hortan ezarria Hura bera lurrean ene janaria 4. Biziaren arbola guziz aipatua Baratze dohatzuan Jaunak landatua Aurkitzen da neretzat komunionea Nik hen dut edireiten ene bizitzea Closing Song:  AINGERU BATEK MARIARI Aingeru batek Mariari Dio graziaz betea Jaungoikoaren Semeari Emanen diozu sortzea Goiz arrats eta eguerditan Ama, laudatzen zaitugu Aingeruaren hitzak betan Errepikatzen ditugu Jainkoaren nahi saindua Ni-baitan dadin egina Izan nadien amatua Bainan geldituz Birjina ADORA DEZAGUN MENDEREN MENDETAN JESUS JAINKO JAUNA, SAKRAMENDU HUNTAN Jesus amodioz bihotza gaindian Zein miragarri zen azken afarian. Guretzat zelarik hiltzerat abian, Gerokotz ere zen gurekin nahian. Aposloluceri erraiten diote: “Ni gaur saldua naiz, bihar hilen naute. Aitaren ganako denbora zait bete: Huna orai zenbat zaituztedan rnaite.” Ogia harturik, mintzo da Jainkoa: “Hau da ene Gorputz gurutzerakoa.” Gero kanbiatuz orobat arnoa: “Hau da ene Odol ixuri gogoa.” “Ene Gorpulz hau da zuen janaria, Ene Odol hau da zuen edaria, Hautan dut finkatzen Testament Berria Zuekin neraukan bihotz-lokarria.” URRIKAL JAUNA, URRIKAL JAUNA, URRIKAL JAUNA, URRIKAL JAUNA URRIKAL KRISTO, URRIKAL KRISTO URRIKAL KRISTO, URRIKAL KRISTO URRIKAL JAUNA, URRIKAL JAUNA, URRIKAL JAUNA, URRIKAL JAUNA BESTA EDER HUNTARA, GOAZEN ORO BETAN, HUNARA JINIK BAI GIRA BOZKARIO HANDIT AN (berriz) Hau da egun ederra argitu zaukuna _____-en bildu da jente Euskalduna. Hau da egun ederra argitu zaukuna Mendixola-n bildu da jente euskalduna Otoi, gazte maiteak, zaudezte fededun! Arbasoen urratsak ahantz ez ditzagun.